Bruggen bouwen met i-coaches

Kennisnet en saMBO-ICT onderzochten bij 12 mbo-instellingen de inzet van i-coaches en ontdekten een optimale aanpak met 6 succesfactoren. Deze aanpak wordt nu beproefd bij 6 mbo-instellingen. Tegelijkertijd wordt een leergang voor i-coaches ontwikkeld, die niet alleen gericht is op de kennis en vaardigheden van de i-coach zelf, maar ook op de invoering van de i-coach als strategisch instrument binnen de onderwijsorganisatie. Tijdens deze workshop presenteren Leo Bakker en Pascal Koole (Kennisnet) de modelaanpak, inclusief de ervaringen binnen de pilotscholen. Daarnaast wordt het opleidingsplan voor de leergang i-coaches besproken.

De centrale ICT voorzieningen en de service organisatie zijn meestal op orde. Aandachtspunten zijn nog de gezamenlijke visie en draagvlak en de digitale geletterdheid van medewerkers. Veel instellingen maken met wisselend succes gebruik van de i-Coach om deze ‘brug te slaan’.

Kennisnet en saMBO ICT onderzochten bij 12 instellingen de inzet van i-coaches en ontdekten een optimale aanpak met zes succesfactoren. Onderstaande tekst is ‘geleend’ van de website van saMBO-ICT.

Succesfactor 1: De inzet van i-coaches koppelen aan onderwijskundige doelen
Op vrijwel alle instellingen is de inzet van i-coaches op heldere manier aan onderwijskundige doelen gekoppeld. Dit zorgt ervoor dat voor alle betrokkenen duidelijk is wat het nut en doel van de i-coach is. Wanneer hier minder aandacht voor is, worden i-coaches vaker ad hoc en operationeel ingezet.

Succesfactor 2: Aandacht voor selectie en het profiel van de i-coach
Veel instellingen besteden de nodige aandacht aan selectie van de i-coach, maar de meest wenselijke kandidaat blijkt wel een zeldzaamheid te zijn. Wanneer medewerkers meer organisch in de taak van i-coach rollen, ontbreekt het vaak aan afspraken en een duidelijk takenpakket.

Succesfactor 3: I-coaches hebben een structurele positie
De vertaling van beleidsmatige doelen naar activiteiten op de werkvloer lukt alleen echt, wanneer i-coaches de juiste positie hebben. Zij vormen in de ideale situatie een schakel tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Succesfactor 4: centrale kennisdeling en aanpak
I-coaches ervaren voldoende sturing, ondersteuning en verbinding wanneer er een centrale kennisdeling en aanpak is. Enige ruimte voor initiatief werkt goed, maar soms is er zoveel ruimte dat de i-coach zich stuurloos voelt en de verschillende betrokkenen geen eenduidig beeld hebben van de situatie.

Succesfactor 5: transparantie over rollen en eigenaarschap
Bij veel instellingen is er onvoldoende aandacht voor een heldere procesinrichting, eigenaarschap en rollen van alle betrokkenen rond de i-coaches. Die duidelijkheid is belangrijk voor draagvlak in de organisatie voor de i-coach.

Succesfactor 6: Facilitering met tijd en middelen
Hoewel iedere instelling de i-coach als belangrijke schakel in de organisatie ziet, vertaalt dit zich lang niet altijd in voldoende facilitering en middelen. Zo blijft de rol van i-coach vrijblijvend en vrijwillig, met weinig tot geen extra uren of begeleiding.

Er worden een tweetal leergangen ontwikkeld. Een op het gebied van de verankering van de i-coach binnen de organisatie. De tweede is bestemd voor de i-coaches zelf. Hier worden een twaalftal onderdelen uitgewerkt, met name op het gebied van het delen van kennis en de rol als coach.

Helaas was de tijd te kort om dieper in te gaan op de rol van de i-coach. De boodschap is in ieder geval om goed na te denken over de rol van de i-coach binnen de specifieke doelstellingen van de instelling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.