Wat is een edubadge? Wat kan ik er mee?

Tijdens de SURF Onderwijsdagen verzorgde Jenny de Werk een sessie over Edubadges. Aan de hand van onderstaand filmpje wordt uitgelegd wat Edubadges zijn en waar SURF momenteel mee bezig is.

SURF en open badges

Vanaf 2016 is SURF gestart met een pilot rondom het maken van een Nederlandse infrastructuur. Dit heeft geresulteerd in een proof of concept. Over opbrengsten hiervan zijn een tweetal uitgaven verschenen: Whitepaper Open Badges en Microcredentional en Edubadges Proof of Concept. Men is nu met 16 scholen bezig om een nationale aanpak voor Edubadges te maken.

Tijdens de presentatie presenteerden een drietal scholen hun pilots.

InnovationLab NHL Stenden (Douwe van der Leij en Jaap van der Veen) zijn begonnen om internationale studenten te waarderen middels badges omdat er door deze studenten gevraagd is naar een internationaal erkend diploma. Hierna is het experiment uitgebreid om excellente studenten te belonen. Als laatste worden ze nu ook gebruikt bij het afronden van reguliere trajecten. Er wordt binnen Stenden onderzoek verricht naar de motivatie van studenten bij het belonen middels badges en naar de internationale waarde. Naast de onderwijskundige redenen voor deelname aan de pilot wil men kennis opbouwen over de infrastructuur van badgesplatform.

Deltion College (Anneke van Dijk). Als eerste MBO instelling hebben zij aangehaakt bij deze pilot omdat zij mogelijkheden zien voor het ‘waarderen’ van onderwijs in het kader van leven lang leren. Ook kunnen eerder/elders verworven competenties makkelijker inzichtelijker gemaakt worden door de student. Verder kent het MBO ook kleinere geaccrediteerde eenheden die niet voldoende zijn voor een diploma. In de pilot zijn ze begonnen binnen de Deltion Academie bij de professionalisering van docenten. Doel is om dit uiteindelijk uit te breiden naar het reguliere onderwijs. Anneke doet een oproep aan de MBO-scholen om mee te doen omdat het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) niet past in het MBO. Uniforme afspraken binnen de sector kunnen de waarde van badges in het MBO vergroten.

Instellingoverstijgende samenwerking over informatievaardigheden (Sylvia Moes (VU), Harrie van de Meer (HvA) en Marijn Post (HAN)) werken bij de bibliotheken van de genoemde universiteiten en werkten al samen op het gebied van het informatievaardighedenonderwijs. Zij verwachten dat door de samenwerking een betere afstemming/consensus ontstaat over de leerdoelen en leerniveaus. Als een ander voordeel zien zij dat studenten makkelijker kunnen aantonen dat zij beschikken over de informatievaardigheden als zij overstappen van opleiding of zelfs school. Door de onderlinge afstemming over de verschillende gehanteerde frameworks heeft dit geleid tot een uniform model. Op basis van dit model zijn badges ontwikkeld.